top of page
Promo Photos.png

Hands-on, science-centric field trip experiences 

Դաշտային արկածներ

CMoW 2021 Logo 1 PNG White Words_edited.png

Deluxe Field Trips

The Deluxe Field Trip package includes a two hour, self guided, educational play experience in the Museum and a 20 minute educational program led by Museum Educators. The program is conducted in small groups during the allotted two hours. 

All Deluxe options are adaptable to fit student needs. Please let us know how we can best support your group on the Field Trip request form.
 

$8.50 per child
 

$9.50 per child for the Owl Pellet Dissection program.

Chaperones that fulfill our ratio requirements (1:5) are FREE. Additional Chaperones are $7 each.

Owl Pellet dissection promo_edited.jpg

Owl Pellet Dissection 

 

In this lesson, future scientists will learn the key terms in relation to the Barred Owl, which is native to southeastern NC. Children will then dissect an owl pellet in order to determine what animal was included in its diet by using a bone sorting guide.

 

NC Education Standard

Kindergarten: SL.K.1, SL.K.2, SL.K.3, K.L.1.2

1st grade: SL.1.1, SL.1.3, 1.L.1, 1.L.1.1, 1.L.2, 1.L.2.2, SL.1.4

2nd grade: SL.2.1, SL.2.2, SL.2.3, EX.2.L.1.1, EX.2.L.2.1, EX.2.L.2, L.2.3., L.2.4

3rd grade: SL.3.1, SL.3.2, SL.3.3

4th grade: SL.4.1, SL.4.2, 4.L.1.2

Anchor 3

Lima Beans in a Bag 

 

In this lesson, future botanists will explore what essential things plants need to survive. Plant your own lima beans and watch it grow in the classroom or at home.

 

NC Education Standard

Kindergarten: K.L.1.2, SL.K.1, SL.K.2, SL.K.3, EX.K.L.1,EX.K.L.2, EX.K.L.2.2

1st grade: SL.1.1, SL.1.3, SL.1.4, 1.L.1, 1.L.1.1,1.L.2, 1.L.2.1

2nd grade: SL.2.1, SL.2.2, SL.2.3, L.2.3, L.2.4

3rd grade: SL.3.1, SL.3.2, SL.3.3, 3.L.2, 3.L.2.1,3.L.2.2, 3.L.2.3, EX.3.L.2

4th grade: SL.4.1, SL.4.2

Lima bean promo_edited.jpg
Anchor 2
IMG_0799.jpg
IMG_0176.JPG

Science of Slime

 

States of Matter: Is it a liquid? Is it a solid? No: It’s BOTH! Little learners will research and experiment with the three states of matter and create their own slime, a non-newtonian fluid, to take home!

 

NC Education Standard
 

Kindergarten: SL.K.1, SL.K.2, SL.K.3, K.P.2, K.P.2.1, K.P.2.2, EX.K.E.1, EX.K.E.1.1, EX.K.E.1.2, EX.K.E.1.3 

1st Grade: SL.1.1, SL.1.2, SL.1.3, EX.1.P.2, EX.1.P.2.1, EX. 1.P.2.2, EX.1.P.3.1, 

 2nd Grade: SL.2.1, SL.2.2, SL.2.3, 2.P.2, 2.P.2.1, EX.2.P.2, EX.2.P.2.1 

3rd Grade: SL.3.1, SL.3.3, 3.P.2, 3.P.2.1, 3.P.2.2, EX.3.P.2, EX.3.P.2.1, EX.3.P.2.3 

4th Grade: SL.4.1, SL.4.2, 4.P.2, 4.P.2.1, EX.4.P.2

Anchor 4

Go, Slow, Whoa

 

In this lesson, children will discuss the food groups and examples of food that belongs in that specific group. Children will also learn about go, slow, and whoa foods. Children will then place pictures of different food in the correct go, slow, and whoa category.

NC Education Standard
 

Kindergarten: SL.K.1, SL.K.2, SL.K.3, SL.K.4, EX.K.L.1, EX.K.L.2, EX.K.L.2.2 

1st grade: SL.1.1, SL.1.2, SL.1.3, 1.L.1, 1.L.1.1, 1.L.2, 1.L.2.1, 1.L.2.2 

2nd grade: SL.2.1, SL.2.2, SL.2.3, 2.NPA.1, 2.NPA.2, 1.NPA.3, EX.2.L.2 

3rd grade: SL.3.1, SL.3.2, SL.3.3, 3.NPA.1, 3.NPA.2, EX.3.L.2 

4th grade: SL.4.1, SL.4.2, 4.L.1.2, 4.NPA.1, 4.NPA.2 

Discovery Diner.jpg
Anchor 5

Additional Field Trip Requirements & Information

See our Frequently Asked Field Trip Questions for additional information!


For bookings, fill out the Field Trip request form below.
Give our team members up to two business days to process the request.

For more information please contact our Museum Educator and Field Trip Coordinator Anna Harris at aharris@playwilmington.org or 910-254-3534 ext 100. 

Anchor 1
Պատրա՞ստ եք ամրագրել:
Եկեք պլանավորենք ձեր հաջորդ արկածը:

Շնորհակալություն ձեր Field Trip խնդրանքի համար: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ առցանց կատարված ամրագրումները դիտարկվում են որպես հարցումներ: Հարցման ժամանակը/ամսաթիվը կարող է հասանելի լինել կամ չլինել: Մեր բիզնես համակարգողը շուտով կապի մեջ կլինի ձեզ հետ՝ քննարկելու ձեր հաջորդ արկածախնդրության մասին մանրամասները:

bottom of page